RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE l Nr 119, str. 1) informuję, że:

1.Administratorem Danych Osobowych (ADO) wskazanych w zgodzie na ich przetwarzanie i wyrażonej dobrowolnie przez strony jest Luminex Spółka Jawna Jerzy Mrożek i Wspólnicy z siedzibą przy ul. Tatrzańska 57 w Częstochowie (kod pocztowy: 42-200), tel.: (34) 366 66 44, adres kontaktowy w zakresie przetwarzania danych osobowych e-mail: insp.ochrony.danych.osobowych@luminex.pl, administrator.danych.osobowych@luminex.pl; KRS: 240018356, NIP: 573 -259-16-93, REGON: 240018356;

2. Dysponujemy podanymi przez Panią/Pana danymi osobowymi w formie informacji: imię, nazwisko, nazwa firmy i jej adres, NIP, REGON, nr. konta bankowego i nr telefonu oraz adres e-mail, które to figurują w naszej bazie kontrahentów;

3. Celem zbierania danych jest wymóg na możliwe zawarcie umowy handlowej i jej realizacji w zakresie prowadzonej polityki, co stanowi uzasadniony interes własny administratora/klienta i dotyczy:

3.1. zapewnienia obsługi transakcji w zakresie oferowanych w sprzedaży produktów przez Luminex (podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit b);

3.2. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w przypadku zaistnienia roszczeń (podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f);

3.3. obsługi próśb klientów (podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b);

3.4. wywiązania się z przepisów podatkowo-rachunkowych (podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c);

3.5. zapewnienia obsługi usług płatniczych (podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b);

3.6. windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f);

3.7. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c);

3.8 wysłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielenia rabatów i bonusów dla stałych klientów (podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a).

4. Odbiorcą danych osobowych będą/będzie firma kurierska, transportowa, spedycyjna, pocztowa, telekomunikacyjna oraz instytucje finansowe i państwowe zobowiązane do ochrony danych osobowych z mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą ponadto drogą elektroniczną (poczta e-mail) i teletransmisji (kontakt telefoniczny);

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Rachunkowości, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (czas przechowywania danych może zostać wydłużony w przypadku toczących się czynności dochodzenia, obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz na okres wypełnienia obowiązku podatkowego bądź innych wiążących z mocy prawa przepisów);

6. Zgodnie z zapisem RODO osobie fizycznej i prawnej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego od 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uznane zostanie przez stronę, że sposób przetwarzania danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r a ADO nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku prawnego (art. 24 ust 1 i ust 2) zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych; Procedura cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez wysłanie na adres e -mail insp.ochrony.danych.osobowych@luminex.pl lub administratora administrator.danych.osobowych@luminex.pl stosownego oświadczenia według poniższego wzoru: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Luminex Spółka Jawna Jerzy Mrożek i Wspólnicy moich danych osobowych”

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy handlowej o wzajemnej współpracy. Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia tej że umowy;

8. Dane udostępnione przez osobę prawną i fizyczną nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;

9. Dane udostępnione przez podmiot nie będą raczej podlegały profilowaniu. Ewentualne profilowanie polegać będzie na zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych pod jego preferencje, jednakże decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane;

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

12. Niezależnie od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących poszanowania prywatności administrator od zawsze przykładał dużą wagę do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Podane nam dane zawsze podlegały szczególnej ochronie i były wykorzystywane zgodnie z celem ich przeznaczenia tzn., pozyskiwane dane osobowe i finansowe drogą marketingu bezpośredniego oraz sprzedaży handlowej będą służyły celom księgowo – podatkowym oraz finansowym oraz weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny;

13. Z powyższego wnioskuje się, że ADO dołoży wszelkich starań, aby zapewnić na jak najwyższym poziomie środki ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi aktualnie/ i po zmianach przepisami..